RODO

RODO

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcina Winiarza.

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz informuje co następuje:

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz, pl. Mickiewicza 12, 37-200 Przeworsk. Z administratorem danych osobowych można skontaktować osobiście podczas dni przyjęć interesantów, tj. w środy w godzinach od 10:00 do 14:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: przeworsk@komornik.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych: Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni Mikołaj Ryzop. Wszelkie sprawy kierowane do inspektora ochrony danych należy kierować do w/w osoby pod adres: Data Protection Advisory Group Sp. z o.o., ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej m.ryzop@dpag.pl

 

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań komornika sądowego i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych zadań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku oraz inne przepisy o randze ustawowej i rozporządzenia stanowiących o uprawnieniach i obowiązkach komornika sądowego.

Dane osobowe są udostępniane osobom oraz innym podmiotom wymienionym we właściwych przepisach i tylko w takim zakresie i celu jakie wynikają z przepisów statuujących działania komornika sądowego. Dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, których zadania wynikają z odrębnych ustaw a których ujawnienie jest obowiązkiem komornika wynikającym z tych przepisów, po spełnieniu wszystkich przesłanek umożliwiających ujawnienie tych danych. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być udostępniane także kontrahentom kancelarii (np. operatorzy pocztowi, banki) ale tylko w zakresie umożliwiającym realizację zadań komornika sądowego.

W zależności od sprawy z jaką zwraca się do kancelarii osoba zainteresowana, kancelaria wymaga podania w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru PESEL lub NIP oraz adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych komornika sądowego. Po zakończeniu postępowania akta spraw zawierające dane osobowe oraz zamknięte urządzenia ewidencyjne przechowywane są przez czas określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych. Zgodnie z tymi przepisami:

Kancelaria pozyskuje dane osobowe ze źródeł publiczne dostępnych, od stron postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, od podmiotów trzecich, w szczególności od organów władzy publicznej, banków, organów rentowych, organów spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów wymienionych w art. 761 Ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe oraz szczególne kategorie danych osobowych, w tym dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Dane te są pozyskiwane i gromadzone w związku z realizacją zadań ustawowych komornika i tylko w celu realizacji tych zadań. Jeżeli przetwarzanie tych danych nie jest konieczne, Administrator niezwłocznie usuwa wskazane dane osobowe.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby. Osoba lub uczestnik postępowania mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo również złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. Możliwość złożenia skargi dotyczy czynności wykonywanych w ramach prowadzonych postępowań lub czynności egzekucyjnych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z zadań realizowanych przez komornika sądowego.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie może to jednak wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Informacje w przedmiocie cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych użytkownika. Podanie danych osobowych na niniejszej stronie jest dobrowolne. Podanie tych danych następuje w przypadku kontaktu Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej z Administratorem systemu.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz.

Pliki cookies wykorzystywane są w jedynie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Dane nie są przypisywane do konkretnych osób odwiedzających Serwis a ich gromadzenie ma na celu usprawnienie działania Serwisu.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz za politykę cookies, która jest wykorzystywana na tych stronach.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swoich przeglądarkach internetowych. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji jak wyłączyć pliki cookies znajduje się w serwisie http://jakwylaczyccookie.pl/